ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • Увеличаване броя на образователните институции, осигурили подкрепяща среда за включващо образование;
  • Повишаване броя на успешно интегрираните деца чрез образователната система от маргинализирани общности.

Сформирани две групи в двете подготвителни групи с ръководители Магдалена Павлова - ІV а възрастова грпа и Мерал Мехмед - ІV б възрастова група