ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са:

 • 1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
 • 2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
 • 3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
 • 4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
 • 5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
 • 6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
 • 7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

-------

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ 

През учебната 2019/2020 и 2020/2021 година от м. Януари до м. Декември в училище ОУ „Васил Априлов“ с. Голеш се осъществи проектна дейност по

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основната дейност бе Дейност 6 - Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране). 

Сформирани 2 групи:

 • Група ученици от 2а и 2б клас – „Уча и се забавлявам в дигиталния свят“ с ръководител Гергана Чешмеджиева
 • Група ученици от 5а и 5б клас – „Дигитална мозайка“ с ръководител Сонгюл Кадир 

Дейности на групите:

 • „Уча и се забавлявам в дигиталния свят“ 

Учениците от КЛУБ „Уча и се забавлявам в дигиталния свят“ работиха с различни програми и се учеха как да съчетават учене с игра. Придобиха знания и умения за някои програми, който след това използваха за направата на мини настолна игра.

 • „Дигитална мозайка“ 

Учениците от Клуб "Дигитална мозайка" се учеха да комуникират в реално време. Изучаваха и използваха различни програми за обработка на информация. Забавляваха се като се учеха да обработват снимки, да създават фотоколажи, логото и др.