ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб"

 

Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати. 

Специфичните цели на проекта са

 • Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в това число роми, и намаляване дела на преждевременно напусналите училище; 
 • Повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви; 
 • Изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване активността на учениците от уязвими групи в основното образование; 

Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и  допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на Всеки един ученик И на непедагогическия персонал, вкл. образователните медиатори, социални работници, помощници на учителя, подкрепящи учениците от уязвими групи и техните родители. 

СФОРМИРАНИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 1. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 1-А клас с ръководител Светла Йорданова
 2. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 1-Б клас с ръководител Цанка Неделчева
 3. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 2-А клас с ръководител Веселина Иванова
 4. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 2-Б клас с ръководител Гергана Чешмеджиева
 5. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 3 клас с ръководител Живка Траянова
 6. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 4 клас с ръководител Красимира Няголова
 7. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 7 клас с ръководител Велина Великова
 8. Допълнително обучение по МАТЕМАТИКА на група ученици от 7 клас с ръководител Татяна Иванова