ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

ОУ „Васил Априлов“, с. Голеш участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

  • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

 В периода от 21.06. до 30.06. 2021г по график се провежда обучението на 14 групи (70 ученици) и 3 групи родители. Ръководител на групите с родители е Сонгюл Кадир, групите от ученици се ръководят от Сонгюл Кадир и Гергана Чешмеджиева и Калинка Ташева.

В периода от 07.09. до 12.09. 2021г по график се провежда обучението на 6 групи 30 първокласника. Групите се ръководят от Сонгюл Кадир, Гергана Чешмеджиева.

В периода от 23.09. до 30.09. 2022г по график се провежда обучението на 6 групи 30 първокласника и 3 групи родители. Ръководител на групите с родители е Сонгюл Кадир, групите от ученици се ръководят от Сонгюл Кадир и Гергана Чешмеджиева.

В периода от 21.09. до 29.09. 2023г по график се провежда обучението на 5 групи 25 първокласника и 2 групи родители. Ръководител на групите с родители е Сонгюл Хасан, групите от ученици се ръководят от Сонгюл Хасан и Гергана Чешмеджиева.