ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Основната цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
Специфични цели на проекта са:

 1. Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система.
 2. Организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск.
 3. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 11 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети.
 4. Допълнителни обучения във втория Гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на знанията и уменията с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и на държавни зрелостни изпити по други учебни предмети от общообразователната подготовка.
 5. Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене.
 6. Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране.
 7. Дейности за работа с родителите чрез Включване на образователни медиатори, социални работници и др.
 8. Участие в междуучилищни дейности.

СФОРМИРАНИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 1. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 2-А клас с ръководител Татяна Иванова
 2. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 2-Б клас с ръководител Гергана Чешмеджиева
 3. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 3-А клас с ръководител Цанка Неделчева
 4. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 3-Б клас с ръководител Живка Траянова
 5. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 7-А и 7-Б клас с ръководител Велина Великова

СФОРМИРАНИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 1. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 1-А клас с ръководител Дияна Маринова
 2. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 1-Б клас с ръководител Красимира Няголова
 3. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 2 клас с ръководител Светла Йорданова
 4. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 3-А клас с ръководител Татяна Иванова
 5. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 4-А клас с ръководител Цанка Неделчева
 6. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 4-Б клас с ръководител Живка Траянова
 7. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 5-Б клас с ръководител Велина Великова
 8. Допълнително обучение по МАТЕМАТИКА на група ученици от 6-А клас с ръководител Пенка Кръстева

СФОРМИРАНИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 1. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 1-А клас с ръководител Татяна Иванова
 2. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 1-Б клас с ръководител Живка Траянова
 3. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 2-А клас с ръководител Дияна Маринова
 4. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 2-Б клас с ръководител Красимира Нягалава
 5. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 3 клас с ръководител Светла Йорданова
 6. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 4 клас с ръководител Гергана Чешмеджиева
 7. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 5 клас с ръководител Велина Великова
 8. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от 6-Б клас с ръководител Маруся Дочева
 9. Допълнително обучение по МАТЕМАТИКА на група ученици от 7-А клас с ръководител Пенка Кръстева