ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Спортен календар

 

                ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

           с. ГОЛЕШ, общ. КАЙНАРДЖА, обл СИЛИСТРА ул. „Първа“ №28

              тел: 08623 232; е mail: ou_golesh@abv.bg

                                                                                                                                                                                         

     СПОРТЕН КАЛЕНДАР

 

    ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

  1. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

  1. Задълбочаване на знанията и усъвършенстване на спортната техника, тактика и физическа дееспособност на учениците.
  2. Подобряване на технико – тактическата подготовка и волевите качества на учениците.
  3. Формиране на способности за самооценка на постиженията, самостоятелност и умения за работа в училищни и извънучилищни дейности.

 

  1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 

1.Овладяване разнообразна и ефективна техника – тактическа подготовка.

2 Участие в общински състезания по различен вид спорт.

СЪДЪРЖАНИЕ

СРОК

ОТГОВОРНИЦИ

 

УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

 

 

1.

  Вътрешен турнир по футбол  IV-VII клас

Октомври

2022 г

Учители по физическо възпитание и спорт

2.

По-големи и по-силни“- спортни игри-II- III клас

 Ноември

2022 г.

Учители по физическо възпитание и спорт

3.

Вътрешен турнир по волейбол  V -  VII

Декември 2022 г.

Учители по физическо възпитание и спорт

4.

-Вътрешен турнир по тенис на маса. V -  VII клас

Март

2023 г.

 

Учители по физическо

5.

Вътрешно-училищен турнир по народна топка  III -  IV

Април

2023 г.

Учители по физическо възпитание и спорт

6.

Спортни срещи по футбол с отборите на другите училища в общината

Май

2023 г.

Учители по физическо възпитание и спорт

7.

Участие в областен турнир по футбол за ученици от V-VII  клас

Април

2023 г.

 

Учители по физическо възпитание и спорт

 

 

 

 

8.

Спорт за деца в свободното време

През цялата учебна година

възпитатели

 

УЧИЛИЩНИ СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ

 

 

1.

Щафетни игри  за ученици от II -VII клас  за Патронния празник на училището.

Октомври

2022 г.

Учители по физическо възпитание и спорт  и класни ръководители

2.

Зимен спортен празник –,, Да направим снежни фигури “ с ученици от I -VII клас 

Януари

2023 г.

Учители по физическо възпитание и спорт  и класни ръководители

 

3.

Еко-поход – по случай деня на Земята – почистване на близка местност с ученици от II -VII клас    

Април

2023г.

Класни

ръководители

4.

Ден на българския спорт- Беседа,, Влиянието на спорта върху здравето и психиката на учениците“- II-VII кл.

17 май

2023 г.

Сердар Неври

Сонгюл Кадир

5.

Общо-училищен поход V – VII клас

Юни

2023 г.

Учители по физическо възпитание и спорт  и класни ръководители

         

 

 

 

                               

Изготвил :

Сердар Неври