ОУ "Васил Априлов"
Основно училище в село Голеш

Спортен календар

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

           с. ГОЛЕШ, общ. КАЙНАРДЖА, обл СИЛИСТРА ул. „Първа“ №28

              тел: 08623 232; е mail: ou_golesh@abv.bg

                                                                                                                                                                                         

 

 

   СПОРТЕН КАЛЕНДАР

 

    ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

  1. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

  1. Задълбочаване на знанията и усъвършенстване на спортната техника, тактика и физическа дееспособност на учениците.
  2. Подобряване на технико – тактическата подготовка и волевите качества на учениците.
  3. Формиране на способности за самооценка на постиженията, самостоятелност и умения за работа в училищни и извънучилищни дейности.

 

  1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 

1.Овладяване разнообразна и ефективна техника – тактическа подготовка.

2 Участие и постижения в общински и областни състезания състезания по  видове спорт.

СЪДЪРЖАНИЕ

СРОК

ОТГОВОРНИЦИ

 

УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

 

 

1.

  Вътрешен турнир по футбол  V-VII клас

Октомври

2023 г

Учители по физическо възпитание и спорт

2.

По-големи и по-силни“- спортни игри-II- III клас

 Ноември

2023 г.

Учители по физическо възпитание и спорт

3.

Вътрешен турнир по волейбол  V -  VII

Декември 2023г.

Учители по физическо възпитание и спорт

4.

-Вътрешен турнир по тенис на маса. V -  VII клас

Март

2024 г.

 

Учители по физическо

5.

Вътрешно-училищен турнир по народна топка  III -  IV

Април

2024 г.

Учители по физическо възпитание и спорт

6.

Спортни срещи по футбол с отборите на другите училища в общината

Май

2023 г.

Учители по физическо възпитание и спорт

7.

Участие в областен турнир по футбол за ученици от V-VII  клас

Април

2024 г.

 

Учители по физическо възпитание и спорт

 

 

 

 

8.

Спорт за деца в свободното време

През цялата учебна година

възпитатели

 

УЧИЛИЩНИ СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ

 

 

1.

Щафетни игри  за ученици от II -VII клас  за Патронния празник на училището.

Октомври

2023 г.

Учители по физическо възпитание и спорт  и класни ръководители

2.

Зимен спортен празник  от I -VII клас 

Януари

2024 г.

Учители по физическо възпитание и спорт  и класни ръководители

 

3.

Ден на българския спорт-Беседа

,,Спортните дейности като начин на ресоциализация“ученици и родители от II-VII кл.

17 май

2024 г.

Сердар Неври

 

4.

Еко поход във връзка с отбелязването на межународен ден за опозване на околната сдреда  V – VII клас

Юни

2024 г.

Учители по физическо възпитание и спорт  и класни ръководители

         

 

 

 

                               

Изготвил :

                                                       Сердар Неври